Nakon sazrevanja, pivo je mutno usled prisustva kvasca. Pre otakanja piva u odgovarajuće ambalažne jedinice (SKU), pivo odlazi na filtraciju gde će se izvršiti izbistrenje i stabilizacija piva.

U ove svrhe najčešće se upotrebljavaju naplavni filteri, sa pločama ili sa svećama. Sredstvo za naplavljivanje je dijatomejska zemlja, takozvani kiselgur.

Čestice kiselgura imaju veliki raspon od 1-170 μm, a izborom naplave odgovarajuće granulacije se zapravo postiže odgovarajući nivo filtracije.

Naplavni filter je cilindrično-konusna posuda pod pritiskom. Ispod poklopca se nalazi ploča sa obešenim filterskim svećama. Filterske sveće su trapezni filteri od nerdjajućeg čelika, a razmak između navoja trapeza može biti različite mikronaže. Zavisno od dimenzija i broja sveća, filtrerska površina može preći i 150 m2. Dakle takvi uređaji imaju veliki filtreski  kapacitet, a zauzimaju mnogo manje prostora od horizontalnih filtera sa pločama.

Filteri sa svećama su takozvani samostojeći naplavni filteri, gde se na površinu filtracionih sveća od nerđajućeg čelika naplavljuje kiselgur (dijatomejska zemlja) kao sredstvo za filtraciju. Ovi filteri se zato i nazivaju DE-filterima. Same sveće mogu biti različitih dimenzija i poroznosti. Od broja sveća zavisi i kapacitet filtracije. Pre početka filtracije, filter se puni vodom iz koje je kiseonik uklonjen termičkim putem (deaerisana voda). Ova voda kruži u sistemu pod dejstvom pumpe. Na ovaj način se istiskuje vazduh iz opreme.Upotrebom deaerisane vode se sprečava povećanje sadržaja kiseonika koji je višestruko štetan za kvalitet piva. Naredni korak je naplavljivanje filtera kiselgurom. Izborom odgovarajuće veličine čestica (granulacije) kiselgura podešava se željeni nivo filtracije. Pre starta filtracije pivo se hladi na -1°C i tretira sa stabilizatorom radi uklanjanja proteina. Tokom filtracije, sredstvo za naplavljivanje se kontinualno dozira u struju piva, prati se mutnoća, sadržaj kiseonika i rast nadpritiska u filteru. Nakon DE-filtera, filtrirano pivo prolazi i kroz trap-filter na kome se odstranjuju finije čestice koje se oslobode i prođu kroz naplavni filter. U ovako filtriranom pivu, sadržaj ekstrakta se koriguje na deklarisanu vrednost pomoću dearisane vode, a nastala filtraciona pogača se odvaja pod pritiskom vazduha i pristupa se pranju i sterilizaciji filtera.