U većini industrija, voda iz vodovoda ili voda iz reka i jezera nisu prikladni za njihove procese. Čak i reciklaža industrijskih otpadnih voda i vraćanje otpadnih voda zahtevaju filtraciju i druge tretmane.

Filteri koji se koriste u industrijskim sistemima štite efikasnost procesa. Najčešća upotreba filtera je uklanjanje čestica i trap filtracija ceštica koje bi mogle da pobegnu iz delova sistema za tretman vode. Ako je sistem u oblasti sa mnogim kontaminantima u vazduhu, koriste se i filteri za zaštitu vode uskladištene u rezervoarima. Naravno, što je veći potrebni kvalitet vode, može se koristiti više aplikacija filtracije.

Filtriranje čestica i sistemska predfiltracija

Uklanjanje sedimenta i drugih suspendovanih čestica je od presudne važnosti za delovanje bilo kog sistema. Čak i rashladnu vodu treba filtrirati kako bi se uklonio sediment i izbeglo zaprljanje cevi ili izmjenjivača toplote. Naravno, uklanjanje sedimenta i sitnih čestica ključano je za efikasan i ekonomičan rad bilo kog sistema za prečišćavanje vode. Procesi bistrenja i predfiltracije čuvaju performanse sistema i smanuju operativne troškove.

Trap Filtracija

Mnogi sistemi za prečišćavanje vode uključuju vodu koja prolazi kroz kolone (bilo za omekšavanje ili dejonizaciju). Filterska ispuna iz kolona se može vremenom oslobađati i čestice mogu napustiti posude, tako da se trap filteri koriste za zarobljavanje čestica i sprečavanje njihove kontaminacije nizvodnih procesa. Opet, dubinska filtracija se najčešće koristi za ovu funkciju.

Tank Vent filteri

Nakon primarnog tretmana, voda se može čuvati u rezervoarima za distribuciju. Taj rezervoar može biti deo distributivne petlje koja kontinuirano kruži ili samo kao rezervoar koji se koristi po potrebi. U svakom slučaju, filtracija deluje kao korak za zaštitu vaše vode od kontaminacije čestica iz vazduha od čestica prašine do najsitnijih čestica ispod jednog mikrona.

Filtracija u distributivnim petljama

Da bi se uverilo da voda u distributivnoj petlji ostaje čista, koriste se filteri za uklanjanje zagađivača koji mogu ući u sistem ili čestica koje propuštaju komponente sistema. Ovi filteri se mogu koristiti za kontrolu bakterija, za sterilizaciju ili za uklanjanje ultrafinih čestica. Membranski filteri sa porama veličine 0.2, 0.1 ili 0,03 mikrona obično se koriste za ovu primenu. Filterske membrane sa pozitivnim nabojem mogu se izabrati zbog njihove sposobnosti uklanjanja naelektrisanih čestica i molekula, uključujući i pirogene koji su manji od veličine pora membrane.

Filteri na mestu primene (POU) (point of use)

Kao i kod filtera u distributivnim petljama, membranski filteri sa veličinama pora od 0,2, 0,1 ili 0,03 mikrona se obično koriste za POU aplikacije za redukciju bioburda, za sterilizaciju ili za uklanjanje ultrafinih čestica. Temperatura vode utiče na izbor filterskih konfiguracija. Polietersulfon i najlon membrane su efikasne na temperaturama kada je voda u tečnom stanju, čak i ako je temperatura nešto iznad tačke ključanja. Međutim, standardne konfiguracije filtera funkcionišu neprekidno na temperaturama do 80 ° C. Standardni filter „hardver“, polipropilenski kavez, jezgro i noseće strukture oko membrane, mogu biti pod uticajem temperature i preko 80 ° C.

Za visoke temperature koriste se filteri od nerđajućeg čelika.